به گزارشآذربان ، سیـزدهـمـیـن شماره هفته نامه آذربان پیرامون اهم اخبار شهرستان خوی ، استان آذربایجان غربی و در سطح ملی ویراستاری و منتشر گردید.